2. Hot Potatoes testi­de kogumik sisaldab küsimusi ja ülesandeid lugemispala kohta ja eeldab kindlasti eelnevat lugemispala käsitlemist. Vajadusel võib lapsel olla ka arvutitunnis abiks tööleht tekstiga, kuid üldjuhul peaks ülesannete lahendamisel saama hakkama iseseisvalt, ilma tekstile toetumata. Hot Potatoes testid on järjestatud kasvavat raskusastet silmas pidades, kuid ei ole omavahel sisuliselt seotud: õpetaja võib sõltuvalt vajadusest teha ise valiku, milliseid ülesandeid õpilasele annab, millised vahele jätab.

Ülesannete lahendamisel tuleks kõigepealt läbi lugeda töökorraldus (LEIA SOBIV PILT! KIRJUTA ÕIGE SÕNA! VALI ÕIGE VASTUS! PANE SÕNAD ÕIGESSE JÄRJEKORDA! jms) ning asuda vastavalt tegutsema. Vajutades nupule KONTROLLI! saab laps oma tegevuse kohta kohe nii sõnalise hinnangu (TUBLI! PROOVI VEEL! vms) kui tulemuse protsentides.  Vale vastuse korral on alati võimalus proovida uuesti; vajadusel võimaldab programm kogu ülesande korduvat sooritamist. Nupud EDASI, ALGUSESSE, TAGASI annavad võimaluse liikuda järgmise või eelmise ülesande juurde või alustada kogu sooritust uuesti algusest peale. Kui ülesandel on mitu õiget lahendust (näiteks sõnade järjekorra puhul lauses), siis näidatakse kõiki õigeid vastuseid.

NB! Et programm on muudetud tundlikuks suur- ja väiketähtede suhtes, siis tuleks kindlasti juhtida lapse tähelepanu sellele, et kui ülesanded on trükitud suurtähtedega, siis peab ka vastustes kasutama suurtähti (ja vastupidi) – vastasel korral loeb arvuti sisuliselt õige vastuse valeks.

 Võimalikud tegevused:

Lapse ülesandeks on valida parempoolsest tulbast õige vastus (pilt või sõnaseletus) ning lohistada see hiire abil vaskpoolse tulba juurde sobivale kohale.

Selles harjutuses tuleb täita lüngad (ülesande lihtsustamiseks on sõnade loend antud). Võimalik on sõna kas kirjutada või kopeerida/kleepida see sõnade loendist õigesse lünka. Vajadusel saab ABI- nuppu kasutades ka vihje: JÄRGMINE ÕIGE TÄHT ON ....

NB! Ka siin tuleks hoolikalt jälgida suur- ja väiketähtede kasutamist!

1. valikvastused: laps saab vastuse valida küsimuse järel avanevast rippmenüüst, klõpsates sõna või sõnaühendi ees olevale kastikesele (järgmisel lahendamisel muudab programm vastuste järjekorda).

2. lühivastus: vastus tuleb lünka kirjutada. Kui vastaja jääb jänni, saab  kasutada ABI-nuppu (ükshaaval antakse sõna algustähti) või NÄITA VASTUST (kuvatakse terviksõna).

Eelnevalt loetud teksti sisule toetudes tuleb leida lause algusele sobiv lõpp ja see hiire abil õigesse kohta lohistada (enamasti sisaldab harjutus ka tegelaste kõnet, et kinnistada, kes mida ütles).

Segamini aetud sõnadest tuleb moodustada lause ehk lohistada sõnad joonele õiges järjekorras (vajadusel saab ka vihje: JÄRGMINE SÕNA ON ...). Et sõltuvalt tähendusest ja rõhuasetusest võib õige olla mitu erinevat sõnade järjestust, siis on I keeletaseme testides lause lõpus olev punkt sõnaga ühendatud (see annab sõnade järjekorra kohta kindla vihje ja muudab ülesande lihtsamaks). Kui on võimalik mitu õiget varianti, siis need ka ekraanile kuvatakse.

Segamini aetud laused tuleb teksti sisu ning kirjeldatud sündmuste ajalist või põhjuslikku seost arvestades õigesti järjestada. NB! Siinkohal peaks õpetaja juhtima lapse tähelepanu sellele, et piiratud ruumi tõttu tuleb laused lohistada nii palju vasakule serva kui võimalik, muidu võib juhtuda, et need ei mahu etteantud joontele ja programm ei tunne õiget vastust ära.