Täishäälikud ja sulghäälik p veaohtlike häälikutena

iDevide ikoon Sissejuhatus

Käesolev õppematerjal on esimene osa kolmeosalisest veebipõhisest õppevarast, mis on sobiv üldhariduskoolide I ja II kooliastme lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele toetamaks neid õigekirja õppimisel.

Õppevara sisaldab sõna kahest esimesest silbist koosnevate ja sulghäälikuid (p, k, t) sisaldavate kõnetaktide erinevaid variante ning on mõeldud nende õigekirja teadlikuks harjutamiseks, oskuste kinnistamiseks ja ka kontrollimiseks. Sulghäälikuid sisaldav keelematerjal on valitud seetõttu, et sulghäälikute õigekirjas esineb kõige rohkem eksimusi. Käesolevas osas tegeldakse p-hääliku pikkuste määramisega ning selle märkimisega kirjas. Järgmistes osades harjutatakse k - ja t -hääliku õigekirja.

Õppematerjali koostamisel on arvestatud õppeülesannete valiku ja raskusastmete järjestuse osas korduvate tüüpküsimuste kindla süsteemiga. Sisu ja harjutuste järjestus tuleneb kirjutamise osaoskuste kujunemise loogikast. Algul vastandatakse välteid paarikaupa. Seejärel diferentseeritakse kõik kolm väldet. Õppematerjali viimases kordavas harjutustikus tegeldakse täishäälikute ja sulghääliku õigekirjaga kõikides kõnetakti variantides. Lünkharjutustes korratakse ka suluta kaashäälikute õigekirja.

Harjutused, mille lahendamine on veatu, võib vahele jätta ja keskenduda nendele harjutustele, milles tekivad vead. I kooliastme õpilastele on soovitatavad harjutused, kus küsimused on esitatud hääle ja piltide kaasabil, lünkharjutuse täitmisel valida neid harjutusi, kus on võimalik teha valik esitatud sõnade hulgast ja iseseisvalt kirjutada 2-3 sõnalisi lauseid või sõnaridu.
 
Kasutatud pildimaterjal pärineb http://www.freeze.com
Materjal on kaitstud
Creative Commons´i litsentsiga:
Attribution-Noncommercial-Share
Alike 3.0 License
Õppematerjali koostaja: Hene Binsol

                       
Materjal
on valminud
toel